Krrollra Gwagwa

Úvod do studia  Jazyk  Slovník 


Zuguth Uhuhra


ÚVOD DO STUDIA

 

“Hu gaharr gwu Krrollra Gwagwa u gwu zuguth ouglug u zuguth ouglug u zuguth ouglug.”

“Věnuji se krollolologii, abych mohl ještě víc hodovat, pít a obcovat se ženami.

(Ra, mýtický zakladatel krollolologie1)

 

   Ptát se, co je krollologie, je jako ptát se, co jsme my, ba mnohem víc: kdo, proč, odkud, kam a za kolik jsme my, protože jak praví jedna z prastarých krollích Vznešených Pravd (Almarra Almarr), předávaných ústně z otce na syna vždy při tradičním každoročním opékání hobitů, “Krrollra Gwagwa rr,” neboli "Esencí, předurčením a výsostným posláním krollolologie je ontologicky zakořeněné pnutí k transcendentnu." (Překlady se různí.) Krollolologie se započala studiem krollího jazyka jako nutného prostředku nedorozumění, a postupně se, podobna něžnému poupátku, rozpučela především do těchto oblastí života krollů: krollí lékařství (zejména chirurgie), literatura, ekonomika, náboženství, filozofie, světonázor, učená bádání, sociální život, humor, zvyky, hry, pohřbívání (mrtvých i živých), kuchyně, manželství, boj, smrt, maso, nadávky, hostiny, divadlo, poezie, hudba, svaté obrázky. Byly vybrány tři oficiální krollolologické jazyky: krollština a němčina jako jazyky nejduchovnější, a čeština, abychom si rozuměli. K samotnému slovu krollolologie bych nadnesl ještě tolik, že je zajímavým dokladem jednoho z pravidel krollí slovotvorby: následuje-li v krollštině ve složeném slově po domácím morfému2 (v tomto případě krollo-) morfém řecký (v tomto případě -logie), pak se první slabika řeckého morfému zdvojuje. Proto krollolologie a nikoli pouze krollologie. (Toto pravidlo nemá příliš široké uplatnění.)

   Už bych snad tento úvod raději zakončil, ale maně mě napadá, že jsem zatím ani slůvka neutrousil o tom, kdo či co je vlastně středem zájmu krollolologie. Co je to kroll, tak se musíme tázat, a opět je to pokladnice krollího mudrosloví, která se pro nás nezištně otevírá, aby vyvrhla svůj neodhadnutelný obsah. “Hu huwrryll, krroll, rru rruwrryll krroll, wgu wguwrryll krroll,” praví se odedávna, “Každý sám sobě krollem. A tak až vám budeme vykládat, že krollové jsou velcí, ohyzdní, hloupí a veselí, že jsou vybaveni ultrasluchem, že jejich oblíbená hra je zajíček ve svém shluggdurrru, a tak dále, tak ním věřte, ale i nevěřte, přesně podle zásad krollí dialektiky (Gwagwa). (Jiným jedním dalším příkladem je další z krollích Vznešených Pravd: “Rru za rrharrtha u wgu nwrra u zanwrra - rru nwrrag wgu.” “Nevíš-li, jestli je to přítel nebo nepřítel, zabij ho.”) Věřte nám i nevěřte a hledejte v sobě svého krolla.

“Krroll bwuz zuguth zuguth zuguth zuguth ouglug u zangwe ngwe zangwe zuguth zuguth zob.”

“Kroll je na světě rád, i když třeba ne dlouho.

 

1Všichni mýtičtí krollové se jmenují Ra

2O tom, co je to morfém, si můžeme vyprávět zas jindy. Krollsky se morfém řekne zukwell-gwagwa.

  TopJAZYK

 

“Hu rrtharrtha gwagwa "gwagwa" u hu rrwg*g*brr.”

Když slyším slovo 'filologie', jsem popuzen.”

(krollí náčelník Gabrrah těsně před masakrem v kam?blíž?ské univerzitní knihovně, mezi krolly známým spíš jako Almarra Zuguthngam - Velká hostina)

 

   Jak již bylo řečeno, krollština je spolu s němčinou nejduchovnějším ze všech jazyků. Pro ty, kdo se rádi nimrají v důkazech uvedu jeden zjevný: němčina má pro každý myslitelný metafyzický pojem zvláštní slovo, v krollštině se pak jakýkoli metafyzický pojem vyjádří slovem rr. Je nad zuguthcyklasfgazbla jasnější, že v žádném jiném jazyce takovou obdivuhodnou pružnost, a přitom pevnost, takovou až připitomělou věrnost vlastním zásadám spojenou s nejohavnějším oportunismem, takovou zjemnělost a krásu a surovost a barbarství, takové všechno ve všem, část k části až do úplného vyčerpání a nikdo z toho stejně není moudrý, nenajdeme.

   Kdyby krollové nevěděli naprosto jistě, že na celém světě jsou dokonalí jen oni (Při této příležitosti se seznamme s dalším významným rysem krollštiny. Je jím nekonečné stupňování přídavných jmen pomocí číslovky zuguth mnoho”. Takováto pevná vědomost o pravdě se tedy krollsky řekne zuguth zuguth zuguth zuguth zuguth zuguth zuguth ....... no, nebudu vás unavovat), jistě by považovali i svůj jazyk za vtělení dokonalosti.

   Kohokoli, kdo započne se studiem krollštiny, udiví, omráčí a někdy i rozpláče její hloubka a rozmach. Krollština totiž svým charakterem přesvědčivě obžalovává naši absurdně zúženou představu o jazyce - mám na mysli onen politováníhodný a bohužel značně rozšířený názor, že jazyk je pouhým dorozumívacím prostředkem (každý filolog ví, že je to nesmysl). Pružnost a potence krollštiny je naproti tomu taková, že umožňuje každému svému mluvčímu aby si vytvořil krollštinu vlastní, zcela specifickou, k ostatním krollštinám k nerozeznání nepodobnou a ostatním mluvčím jazyka naprosto nesrozumitelnou.

   Neskonalá pružnost krollštiny se projevuje přímo v její struktuře. Vezměme například takové slovo u. Nepatrné slovíčko, řeknete si, možná, že byste si ho třebas ani nepovšimli (určitě ne v dokumentu psaném krollím písmem, ale k tomu se někdy dostaneme). Takové nepatrné slovíčko, řeknete si, jenže ono může znamenat a, anebo, ačkoli, ale, že, a že ne!, právě když, jestliže, alébrž, nýbrž, protože, proto, proč, pro slepičí kvoč, nicméně, nebo, tak, nebo tak, tak nebo tak, a tak, ach tak, už to bude, tudíž, totiž, totiž i mnoho jiných, alespoň zčásti odhadnutelných slov. Jedno z mnoha jiných slov, která takto svou jsoucností radostně do světa hlásají zvěst o kráse krollštiny, je gwagwa, česky řeč, jazyk, písmo, výslovnost, nápis, kniha, listina, kronika, pravopis, sémantika, syntax, morfologie, filologie, básně, hádanka, slovo, žertovně blábol.”

   Další skupina slov, která z ubohých badatelů (ovšem kromě Němců) vymlátí poslední zbytek hrdosti na jejich mateřštinu, se odborně nazývá slova pocházející z krollštiny, která se nedají přeložit vůbec, a když už náhodou ano, tak několika slovy nebo úplně blbě. (krollsky se jim říká krollra almarra u chyklashra chyklashra). U těchto slov němčina opět dokládá svou nadřazenost, vystačí si totiž při překladu s jediným slovem o délce devět až třináct slabik.

Uvedu několik příkladů. První bude vždy slovo z krollštiny, potom úplně blbý překlad a nakonec několikaslovný překlad:

farsh - nerudný člověk, který kazí zábavu (např. nenechá se vyprovokovat k boji),

zbuchrr - moula - obzvláště nešikovný kroll válečník začátečník, který při prvním bojovém výcviku uchopil kyj za opačnou stranu a pobodal si ruce,

cheptesh - odmlouvat - když kdokoli o kom si kroll myslí, že je mu podřízený, dělá cokoli, co se krollovi nelíbí,

shoshong - lakomec - člověk, kterého chtěl kroll oloupit, ale který se ubránil,

fekyytte - oduševnělý - člověk, který svým jednáním (byť nevědomky) krollovi prospěl (např. nechal se okrást),

choporr - pokrytec - bohatý člověk, který má své bohatství bezpečně ukryto, místo aby jej neustále nosil u sebe,

hu rrwg*g*bbr - jsem popuzen - kroll už nemá k tématu diskuze co říct a vytahuje kyj,

hummourr - humor - krollí humor: schválnosti a nechutnosti.

 

   Posledním prvkem krollštiny, který bych rád doporučil vaší pozornosti, jsou nepodstatná jména. Věc se má tak: kroll je od přírody bytost poněkud násilnická a bujará, učeností a vybroušenou rétorikou spíše pohrdající. Ostatně: “Rrtharrtha nwymra u yrr knall.” (“Co nezmůže rozum, to napraví kyj.”)

   Tak vidíte. Není potom divu, že takový krollí mluvčí se ve svém projevu často zadrhne. Tedy, zadrhnul by, nebýt nepodstatných jmen. Nepodstatným jménem je jakékoliv slovo nebo slovní spojení, které nemá žádný smysl (například mdass bwu huwrryll mdass – “optika našeho pohledu”). Nepodstatná jména slouží k tomu, aby kroll, který zrovna nemá co říct, je mohl odříkávat a zabránit tak ostatním krollům, aby řečnili místo něj. Mezitím si řečník v klidu uspořádá a připraví další myšlenky (jsou-li jaké).

   Jako příklad užití nepodstatného jména bych uvedl jednu větu z novoročního přání, které kdysi poslal jeden z pachatelů celé téhle záležitosti s krollštinou jedné spřízněné duši:

“Zuguth zuguthzob rrurrarru zuguthguth zuzuguth c*bell.”

Slibované a toužebně očekávané nepodstatné jméno je rrurrarru. Toto slovo nemá žádný smysl. (Všechna ostatní slova ve větě smysl mají.)

Na závěr si dovolím přednést jednu z dalších krollích Vznešených Pravd, které nám stále mají co říct, i když je nikdo neposlouchá:

“Zuguth zanwrra zuguth rrtha u za zukwell rrtharrtha.”

“Lepší je mnoho mluvit než málo poslouchat.

   Existoval prý kroll (jmenoval se, tuším, Ra), který se moudrosti svých otců držel vskutku vzorně. Za celý pohnutý a neobyčejně krátký život totiž nikdy nikoho nepustil ke slovu, a to proto, že neustále opakoval tuto větu: "My, co se utápíme v planých žvástech, se máme opradu hodně co učit."

Top